Loading...
تحلیل و مجری کسب و کار 2022-01-17T06:03:50+00:00

تمرکز بر روی تقویت واحد برنامه ریزی تولید و شناسایی روابط علت و معلولی بهبود کارایی

تیم چند تخصصی شرکت کیفیت پردازان فرایند (PQP) آمادگی دارد در حوزه های ذیل به داخل سازمان های متقاضی با رویکرد نیل به نتایج پایدار ورود نماید :

• انجام ارزیابی و عارضه یابی های سریع و عمیق (عمومی و تخصصی)
• برگزاری نشست های مدیریتی با هدف به روز رسانی استراتژی ها ، الویتها ، اهداف و برنامه ها
• شناسایی میزان بلوغ واحدها و فرایندها
• نظارت بر روند برنامه های تغییر با اجرای ارزیابی عملکرد تیم های حل مسئله در قالب کنترل پروژه یکپارچه
• ایجاد توازن در محدویتهای سازمان و میزان انرژی و کنترل مورد نیاز در روند پیشرفت تغییرات
• استقرار مدیران و کارشناسان از تیم PQP در سازمان متقاضی جهت پیش برد برنامه ها