Loading...
رویداد ها و اخبار 2019-03-02T22:39:16+00:00

انتشار کتاب کاربرد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در شرکت طراحی و مهندسی پره های توربین گازی

دانلود کتاب + فایل پاورپونت + اطلاعات بیشتر...

برگزاری دوره سوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

برگزاری دوره سوم سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره دوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

برگزاری دوره دوم سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره اول کارگاه یک روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

 برگزاری دوره اول سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش