Loading...
ماموریت شرکت 2019-02-07T17:43:03+00:00

ماموریت شرکت

تیم چند تخصصی (CFT)  با ارزشهای مشترک شرکت کیفیت پردازان فرایند با توجه به مشکلات عام در تمامی سازمان های ایرانی تمرکز خود را بر روی موضوع تغییر از حالت جزیره ای عمل نمودن به سمت یکپارچه سازی فرایندها  قرارداده و ابزارهای مختلفی را جهت تسهیل این تغییرات آماده نموده است . بدیهی است نقش نرم افزارها در پیوند میان فرایندها  و تحلیل داد ه ها کلیدی بوده و ما برآنیم  در وهله نخست ضمن حفظ وضعیت موجود در نرم افزارهای عملیاتی در سازمان ها کاستی های آنرا با آخرین تکنولوژی های آماده تحت وب و موبایل در کلاس جهانی  با کمترین هزینه ( متن باز )  پر نموده  و مسیری مطمئن با ریسک کمتر را جهت پیاده سازی سیستم های کاملا یکپارچه ایجاد نماییم. تمایز گروه ما با دیگر رقبا در حوزه BPMS و ERP شامل موارد ذیل می باشد :

  • افزایش سطح بلوغ سازمانها ار طریق رعایت روشهای مدیریت تغییر  ( روشهای روانشناسی و توجه به کل سازمان و اجزاء مرتبط )و عمق دادن به آنها از طریق اجرای موثر و کارای ابزارهای سیستم مدیریت کیفیت (QMS) در جریان گردش فعالیتهای سازمان ها .

  • استفاده هم زمان ابزارهای مدیریت کیفیت از صنعت خودرو جهت ایجاد ثبات و پیشگیری به جای کشف و مباحث تولید ناب ( نگرش هم زمان به اثربخشی و کارایی )

  • شناسایی فرصتهای مکانیزه نمودن فرایندها از جمله فرایند های حل مسئله و مدیریت دانش با رویکرد مبتنی بر ریسک در اجرا و کنترل ها .

  • ایجاد پیوند بین بخش های مختلف از جمله سیستم های مالی موجود در سازمان ها جهت جلوگیری از ورود تکراری داده ها به سیستم در سطح بالای بلوغ سازمان ها.

    1. افزایش سطح دانش کارشناسان با کمترین اطلاعات در خصوص برنامه نویسی جهت محول نمودن بخشی از امور مرتبط طراحی و کد نویسی به ایشان .
  • ممیزی های دوره ای جهت پایش روند تغییر از حالت جزیره ای به سمت یکپارچگی . ارائه گزارشات مستمر به مدیران ارشد و اقدامات مورد نیاز

  • استفاده از ابزارهای آماده در طراحی و اجرای فرایندها (ترجیحا متن باز ) و سیستم های اطلاعات مدیریتی ( ترجیحا Power BI) جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه توسط سازمان ها

  • استفاده از پتانسیل های دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر و کلینیک صنعت و معدن دانشگاه