مدیریت ریسک الکترونیکی (eRM)

تشریح محصول

مدیریت ریسک الکترونیکی (eRM)

با توجه به تعریف ریسک که همان اثر عدم قطعیت می باشد مدل ارزیابی ریسک بصورت دو بعدی تعریف می شود. این مدل جهت استاندارد های ISO 50001 (مدیریت انرژی) ، ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) ،ISO 14001 (مدیریت زیست محیطی) ، OHSAS 18001 (مدیریت ایمنی و بهداشت) کاربرد دارد.
همچنین با توجه به فضای عدم قطعیت حاکم بر فضای کسب و کارها هر تصمیمی می تواند ریسکها و فرصتهایی را برای تصمیم گیرندگان و در طبع آن برای سازمان ایجاد نماید. قالب نمودن فرهنگ تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تصمیمات شهودی جزء نیاز های فعلی سازمانها بوده تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

قیمت محصول

مدیریت ریسک الکترونیکی (eRM)

با توجه به وابستگی شدید این سامانه به بافت سازمان ها (context) محصول بصورت انحصاری برای هر سازمان طراحی می شود.

ویژگی های محصول

مدیریت ریسک الکترونیکی (eRM)

تحت وب ، یکپارچه شده با بانک اطلاعاتی mysql ، قابل نصب بر روی ویندوز سرور خود سازمان ، کم حجم ، منوی فارسی ، قابل توسعه و اتصال به سایر فرایند ها نظیر فرایند حل مسئله ، قابل استفاده با کمترین دانش برنامه نویسی ، کاملا متن باز و بدون پرداخت حق لیسانس.

2019-04-15T11:31:34+00:00