تحول (Change)

اهداف دوره

تحول(Change)

یکی از چالش های فعلی در کشور ما پایین بودن انگیزه ها در کارکنان جهت ایجاد تغیرات مورد نیاز است.مدیران نیز علیرغم اینکه دارای انگیزه زیادی هستند اما به دلیل عدم اطلاع از روش های تغیر عمدتا نقش آتش نشان را بازی می کنند.
مخاطب اصلی این دوره ، مدیران و اعضای هیات مدیره ها هستند.

مدت دوره

تحول(Change)

2 روز

سرفصل های دوره

تحول(Change)
  • موضوع تغییر از منظر قرآن کریم و معصومین
  • نقش فرهنگ ها د رامر تحول
  • موضوع تغییر و ثبات از منظر علم آمار ( تعریف مدرن از کیفیت)
  • معرفی سازمان هایی که در حوزه تحول انسانی بصورت سیستماتیک دارای مدلهای اجرایی هستند.
  • تشریح روش های پیتر سنگه در فرایند تغییر.
  • مفاهیم تئوری محدودیت ها (TOC) از دکتر گلدرت.
2019-05-07T15:52:29+00:00