برگزاری دوره دوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

دوره دوم سری کارگاه های آموزش پروسس میکر + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش با حضور ترکیبی از پتروشیمی ها(بندر امام خمینی) و صنایع شیمی ایران (اصفهان) برگزار گردید. 

از ویژگی های دوره ، بازدید از استارتاپ های شرکت سامسونگ بوده و مدل سازی فرآیند مدیریت دانش با استفاده از مفاهیم BPMN و ارتباط با بانک اطلاعاتی را می توان برشمرد.

2019-04-15T11:52:21+00:00