خلق سازمان یادگیرنده

اهداف دوره

خلق سازمان یادگیرنده

پیچیدگی از مشکلات عصر حاضر است.همه ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل دشوار و ناگذیری روبرو می شویم.

بر اساس اصول پیتر سنگه جهت تغیر به یک سازمان یادگیرنده لازم است در پنج حوزه ذیل سرمایه گذاری کنیم:

  • تفکر سیستمی
  • قابلیت های شخصی
  • مدل های ذهنی
  • چشم انداز مشترک
  • یادگیری تیمی

در این کلاس در قالب روشهای نوین آموزشی توسط اساتید با تجربه خواهید آموخت چگونه فاز های تغیر را در قالب این 5 اصل سازماندهی و مدیریت نمایید.

مدت دوره

خلق سازمان یادگیرنده

2 روزه

2019-03-08T23:45:59+00:00