Loading...

هدف از ارائه این خدمات اولویت بندی مسائل سازمان و تشکیل گروه های حل مسئله با رویکرد مربی گری است(شناسایی استعداد ها و رشد پرسنل)

ویژگی های مدل PSC:

  1. کاهش تمرکز بر روی قهرمانان و تقویت حرکت های تیمی از طریق شناسایی ، تحلیل و حل مسائل سازمانی.
  2. گروه بندی مسائل در سه بخش مدیریتی (اهداف استراتژیک و ساختار سازمانی) ،تحقیق و توسعه(R&D) و فناوری اطلاعات.
  3. ضمن مراقبت و حمایت از حرکت های تیمی به آنها آموزش داده میشود چگونه پروژه های خود را مستند نموده و برای سایرین به نمایش گذارند.
  4. به مدیران آموزش داده می شود چگونه ویژگی های رهبری را در خود ایجاد و نهادینه نمایند.
  5. در کنار فعالیت های بهبود با رویکرد مدیریت دانش،سامانه مدیریت حل مسئله استقرار داده میشود.

برای مشاهده نمونه های عملی  حل مسئله کلیک کنید

2021-02-09T05:19:51+00:00