اخبار و رویداد

برگزاری دوره سوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

2019-04-15T11:53:11+00:00

برگزاری دوره سوم سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره سوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش 2019-04-15T11:53:11+00:00

برگزاری دوره دوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

2019-04-15T11:52:21+00:00

برگزاری دوره دوم سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره دوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش 2019-04-15T11:52:21+00:00

برگزاری دوره اول کارگاه یک روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

2019-04-15T11:47:14+00:00

 برگزاری دوره اول سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره اول کارگاه یک روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش 2019-04-15T11:47:14+00:00

نوشته‌های تازه

Contact Info

9876 West Green Street

Phone: 1-800-987-6543

Mobile: 1-800-345-6789

Web: Avada WP Theme