اخبار و رویداد

انتشار کتاب کاربرد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در شرکت طراحی و مهندسی پره های توربین گازی

2019-05-07T15:12:14+00:00

دانلود کتاب + فایل پاورپونت + اطلاعات بیشتر...

انتشار کتاب کاربرد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در شرکت طراحی و مهندسی پره های توربین گازی 2019-05-07T15:12:14+00:00

برگزاری دوره سوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

2019-04-15T11:53:11+00:00

برگزاری دوره سوم سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره سوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش 2019-04-15T11:53:11+00:00

برگزاری دوره دوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

2019-04-15T11:52:21+00:00

برگزاری دوره دوم سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره دوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش 2019-04-15T11:52:21+00:00

برگزاری دوره اول کارگاه یک روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

2019-04-15T11:47:14+00:00

 برگزاری دوره اول سری کارگاه های آموزش BPMS + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش

برگزاری دوره اول کارگاه یک روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش 2019-04-15T11:47:14+00:00